top of page

Rencontre

Mam Projet Rencontre ginn den Jonken vun Diddeleng an ausserhalb Fräizäitbeschäftegungen am Jugendhaus ugebueden. Dësen Projet beinhalt verschidden Aktivitéiten (Animatioun, Informatioun,Präventioun) déi den Interessen an Bedürfnisser vun den Jugendlechen entspriechen.

D´Educateuren vum Jugendhaus stinn den Jonken dobäi ëmmer bei all hiren Froen zur Säit.

La rencontre a pour objectif d’offrir aux jeunes une occupation sensée de leur temps libre.Un travail d’animation, d’information et de prévention fait partie de cette offre. Pour l’équipe, il s’agit d’être présent et de répondre aux demandes, problèmes et besoins des jeunes.

IMG_7208.jpeg
bottom of page