top of page
DUDELANGE_2-01.png
DUDELANGE_2-01.png

Outreach

[LU]  De Projet Outreach Youth Work huet d’Zil, Jugendlecher tëschent 16 a 26 Joer ze ënnerstëtzen an ze motivéieren, fir hier eegen Zukunft ze plangen a virzebereeden. Si solle begleet an encouragéiert ginn, fir unzefänken hier Liewenssituatioun ze veränneren (z.B. sech an enger Schoul aschreiwen, eng Formatioun, eng Léier, e Volontariat ufänken oder an d’aktiv Aarbechtsliewe goen). Outreach Youth Work an d’Maison des Jeunes Dudelange setzen eng „opsichend Jugendaarbecht“ ëm a Form vun Aktivitéiten an de verschiddene Quartiere vun Diddeleng. Et gi spilleresch, sportlech an och kënschtleresch souwéi aner Aktivitéiten ugebueden, fir mat de Jugendlechen am ëffentleche Raum a Kontakt ze trieden. Den Educateur vun der Maison des Jeunes begleet d’Educatrice vum Projet Outreach Youth Work op d’Platzen, wou sech Jugendlecher treffen, fir hinnen eng Presenz unzebidden, déi souwuel aktiv wéi och passiv ass. Zesummen hoffen si esou méi Jugendlecher méi einfach ze erreechen.

[FR] Le projet Outreach Youth Work est un projet qui a pour but de soutenir des jeunes entre 16 et 26 ans, de les motiver pour planifier et préparer leur avenir, de les accompagner et de les encourager pour entamer un changement de leur situation de vie (p. ex. s’inscrire à une école, faire une formation, un apprentissage, un volontariat ou entrer dans la vie active). Outreach Youth Work, ainsi que la maison des jeunes Dudelange, pratiquent de « l'opsichend Jugendarbescht » sous forme d’activités dans les différents quartiers de Dudelange. Des activités ludiques, sportives, artistiques et autres seront ainsi proposées pour entrer en contact avec les jeunes présents dans les espaces publiques. L’éducateur de la maison des jeunes accompagne l’éducatrice du projet Outreach Youth Work dans les lieux de rencontre des jeunes, pour signaliser une présence à la fois active et passive auprès des jeunes. Ensemble, ils espèrent ainsi les atteindre plus facilement et en plus grand nombre.

bottom of page