top of page
DUDELANGE_2-01.png
DUDELANGE_2-01.png

Act for your city

[LU]  Beim Act for your city handelt et sech ëm ee gemeinsame Projet vum Jugendhaus an der Stad Diddeleng. D’Zil dovun ass, Jonker ze motivéiere fir gemeinsam Projete fir Diddeleng op Been ze stellen. All Mount kommen déi Jonk zesummen, fir gemeinsam Iddien auszetauschen. Si ginn an deene verschiddenen Demarchen zu hire Projete vun zwee Vertrieder vum Jugendhaus begleet. Zousätzlech ginn och gemeinsam Reunioune mam Schäfferot vun der Gemeng Diddeleng organiséiert, bei deenen déi Jonk hir Projete kënne virstellen.

[FR] Le Act for your city (le conseil communal des jeunes) est un projet commun de la maison des jeunes et de la Ville de Dudelange. Le but est de motiver des jeunes à proposer des projets pour la Ville de Dudelange. Tous les mois, les jeunes se réunissent pour échanger leurs idées. Ils sont accompagnés dans leurs démarches par 2 encadrants de la maison des jeunes. Des réunions avec le collège des bourgmestre et échevins sont organisées, afin que les jeunes puissent présenter leurs projets.

bottom of page