top of page

Outreach Youth Work 2019

Outreach Youth Work ass en Projet deen an Zesummenaarbecht mam Jugendhaus Diddeleng an der Ville de Dudelange jonk Mënschen teschend 16-26 Joer begleet fir sech am Schoul, Ausbildungs, an Aarbechtssystem besser erëm ze fannen. Am Outreach Youth Work stees du individuell am Virdergrond. Du kriss hei genau déi Informatioun, Motivatioun an Ënnerstëtzung déi du brauchs fir deng Zukunft beschtméiglech ze gestalten. D’ Zesummenaarbecht ass fräiwëlleg an soll sou gestalt ginn, dass et dir am beschten geet.

Le projet Outreach Youth Work est un projet qui a pour but de soutenir les jeunes inactifs entre 16 et 26 ans, de les motiver pour planifier et préparer leur avenir, de les accompagner et de les encourager pour entamer un changement de leur situation (s’inscrire à une école, faire une formation, un apprentissage, un volontariat ou s’activer professionnellement). 

Ce projet « Outreach Youth Work » est porté par le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse avec le soutien du Fonds Social Européen. La Ville de Dudelange participe à ce projet, en collaboration avec la Maison des Jeunes depuis avril 2016.

bottom of page